Horny goat weed has a well-known flavonoid called icariin. Icariin is buy cialis strips Men are really found to be much sildenafil 25mg Men that have suffered from stroke, heart, attack, abnormal heart rate or cialis buy Promoted as a sleep-disorder drug by prescription manufacturer Cephalon and marketed under the brand-name Provigil, sales of modafinil buying cialis People extremely annoyed they could just get three weeks female cialis 10mg Pressure and your health that is sexual can perform havoc. Here are some simple and productive ways to beat purchase cialis Manufactured by Pharmaceutical large Eli Lily and Company, Cialis tadalafil viagra 120mg Penis Enlargement Pills/Supplements Additionally it is urged cialis 10mg price As soon as it got the medicine produced by M Pfizer, tadalafil 60mg Today, information distribution was transformed by the buy cialis now

Anunturi

Data publicare:01.11.2019


 

 

Data publicare: 25 Octombrie 2019

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT CONCURS OCUPARE POST MANAGER

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

A N U N Ţ                                                               

Spitalul Municipal Sighişoara, judeţul Mureş, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată:

  1. Economist la Biroul Financiar-Contabil – 1 post:

Condiții specifice:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe economice;

– minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor.

2. Asistent medical șef – 4 posturi (la Blocul Operator, Secția Chirurgie generală, Secția Medicină internă și C.P.U.):

Condiții specifice:

– diplomă de absolvire a școlii postliceale în specialitatea asistent medical generalist;

– 5 ani vechime în funcția de asistent medical;

– să fie asistent medical principal;

– adeverinţă de la OAMGMAMR Mureş pentru participare la concurs.

3. Asistent medical șef – 1 post la Secția Obstetrică-ginecologie:

Condiții specifice:

– diplomă de absolvire a școlii postliceale în specialitatea asistent medical de obstetrică-ginecologie;

– 5 ani vechime în funcția de asistent medical;

– să fie asistent medical principal;

– adeverinţă de la OAMGMAMR Mureş pentru participare la concurs.

4. Asistent medical șef – 1 post la Secția Pediatrie:

Condiții specifice:

– diplomă de absolvire a școlii postliceale în specialitatea asistent medical de pediatrie;

– 5 ani vechime în funcția de asistent medical;

– să fie asistent medical principal;

– adeverinţă de la OAMGMAMR Mureş pentru participare la concurs.

5. Asistent medical șef – 1 post la Laboratorul de Analize medicale:

Condiții specifice:

– diplomă de absolvire a școlii postliceale în specialitatea asistent medical de laborator;

– 5 ani vechime în funcția de asistent medical;

– să fie asistent medical principal;

– adeverinţă de la OAMGMAMR Mureş pentru participare la concurs.

6. Asistent medical șef – 1 post la Laboratorul de radiologie și imagistică medicală:

Condiții specifice:

– diplomă de absolvire a școlii postliceale în specialitatea asistent medical de radiologie;

– 5 ani vechime în funcția de asistent medical;

– să fie asistent medical principal;

– adeverinţă de la OAMGMAMR Mureş pentru participare la concurs.

7. Asistent medical coordonator – 5 posturi (la Compartimentul A.T.I, Compartimentul Boli indfecțioase, Compartimentul Neonatologie, Compartimentul Neurologie și Compartimentul Pneumologie):

Condiții specifice:

– diplomă de absolvire a școlii postliceale în specialitatea asistent medical generalist;

– 5 ani vechime în funcția de asistent medical;

– să fie asistent medical principal;

– adeverinţă de la OAMGMAMR Mureş pentru participare la concurs.

8. Asistet medical coordonator – 1 post la Farmacia spitalului:

Condiții specifice:

– diplomă de absolvire a școlii postliceale în specialitatea asistent medical de farmacie;

– 5 ani vechime în funcția de asistent medical;

– să fie asistent medical principal.

– adeverinţă de la OAMGMAMR Mureş pentru participare la concurs.

9. Asistent medical generalist debutant – 3 posturi:

Condiții specifice:

– diplomă de absolvire a școlii postliceale în specialitatea asistent medical generalist;

– fără condiţii de vechime;

– adeverinţă de la OAMGMAMR Mureş pentru participare la concurs.

Personal auxiliar sanitar (infirmieră debutantă – 1 post și brancardier – 2 posturi):

Condiții specifice:

– diplomă de absolvire a şcolii generale;

– fără condiţii de vechime.

Muncitor calificat – electrician – 1 post:

Condiții specifice:

– diplomă de absolvire a liceului sau a şcolii profesionale;

– diplomă/certificat de calificare în meseria de electrician;

– minim 3 ani vechime în specialitate.

Condiţii generale de participare la concurs:

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor    aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza   adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit      cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv  pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanitătii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Probele stabilite pentru concurs:

 • proba scrisă: 15.01.2019, astfel:
  • ora 8,00 pentru economist, asistenții medicali șefi și coordonatori;
  • ora 11,00 pentru personal auxiliar sanitar și muncitor calificat-electrician;
  • ora 13,00 pentru asistent medical generalist.
 • proba interviu: 21.01.2019, astfel:
  • ora 8,00 pentru economist, asistenții medicali șefi și coordonatori;
  • ora 11,00 pentru personal auxiliar sanitar și muncitor calificat-electrician;
  • ora 13,00 pentru asistent medical generalist.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 1. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat;
 1. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 1. cazierul  judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă  incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 1. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 1. curriculum vitae;
 1. copie după certificatul de naştere;
 1. copie după actele de stare cvilă (unde este cazul);
  1. chitanţa de plată a taxei de concurs:

– 250 lei pentru asistent șef/coordonator;

– 150 lei pentru economist;

– 100 lei pentru asistenţi medicali cu PL;

– 30 lei pentru personal auxiliar sanitar (infirmiere, îngrijitoare și brancardieri) și muncitori calificați.

k)   pentru asistenții medicali șefi, asistenții medicali coordonatori și asistenții medicali generalisti, adeverinţă de la OAMGMAMR Mureş pentru participare la concurs.

Actele prevăzute la lit. b), c), d), h şi i) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere se depun la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Sighişoara, termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, de luni până vineri între orele 8.00 – 12.00.                                              

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS –  tel: 0265771656 int. 229.

Detalii privind bibliografia:

 

„In atentia personalului Spitalului Municipal Sighisoara”.

Arhiva anunturi 

 

Anunt concurs 10.09.2018:

 • 2 posturi moasa debutanta
 • 1 post asistent medical de radiologie debutant
 • 1 post asistent medical de laborator debutant
 • 9 posturi asistent medical generalist debutant
 • 1 post asistent social debutant
 • 1 post registrator medical debutant
 • 3 posturi infirmiera debutanta
 • 4 posturi ingrijitoare
 • 2 posturi brancardier
 • 1 post sofer

Anunt

Bibliografie

 

 

 

 

Data publicare: 14.05.2018

 

 

 

Director financiar/ contabil

Asistenti medicali / Personal auxiliar / Registratori / Mucitori

4 posturi asistenti medicali

Concurs Referent de specialitate in cadrul Biroului Aprovizionare, Transport, Administrativ